Albert GonzalezGoogle

Sistemes de comunicacio
Un sistema de comunicacion es cualquier sistema que se organiza para el proposito principal de apoyar la comunicacion bidireccional entre individuos o grupos de persona.
Estos sistemas estan normalmente disenados para integrar comunicacion de mensajes entre una gran variedad de tecnologias de la comunicacion y para la formacion de un sistema de comunicaciones unificadas que pueden ser utilizados mas eficazmenteLa necessitat de la comunicacio:
El intercanvi de la informacio ha estat sempre una necessitat basica. El nostre mon es ple de la informacio,des de les noticies,programes de ordinador,activitats esportives,etc Quan la informacio pot ser compartida amb altres persones te sentit mitjançant el alfabet,els senyals,etc Els llenguatges verbal i escrit son els maxims exponents en el proces de comunicacio,sense ells seria impossible la comunicacio

El proces tecnologic de la comunicacio:
La comunicacio pot ser unidireccional en casos de la lectura de un text,escoltar la radio,etc
Quan hi ha un intercanvi com ara una conversa per telefon diem que es bidireccional,en aquest cas hi ha un receptor i un emissor Per tant diem que ens trobem cinc elements en el proces comunicatiu: emissor,missatge,codi,canal i receptor
Aquest proces es pot veure afectat per la incidencia de les interferencies que dificulten la captacio nitida del missatge per part del receptor
El tractament de la informacio i la seva comunicacio necessiten de la tecnologia per ser mes eficients
Avui dia podem gaudir de una extensa gama de comunicacions que ens permet des de parlar directament amb una persona que es troba a la altre costat del mon,fins a veure un event esportiu
Hem de saber que els primers processos tecnològics eren molt senzills,des de senyals lluminoses ,senyals de fum a torres de guaita,xiulets,etc
El gran desenvolupamanet de les telecomunicacions es produeix a partir de la tecnologia elèctrica i electrónica juntament amb la informàtica,ciències,etc

Todos los derechos reservados a Albert Gonzalez (c)